Karin – Founder of Admiralty Ship Models – UK
Thao Pham – Đến từ Pháp
Don Pearson – Australia
Mr. Mark (UK)
Mr. Dominic (Japan)
Bích Ngọc – Long An
Quang Cảnh – Di Linh
Sơn – Hải Phòng
Sơn – Hải Phòng
Thúy Hằng – Hà Tĩnh
Tuyết – Công Ty S3 CORP